Menu Close

Praneškite apie korupcijos atvejus

Apie galimos korupcijos atvejus galite informuoti:

  • Tiesiogiai atvykus į įstaigą (Varnutės g. 9, Jonava), pateikti pranešimą raštu Raštvedei.
  • Atsiųsti pranešimą paštu (adresu Varnutės g. 9, LT-55120 Jonava).
  • Elektroniniu paštu prevencija@lakstingalele.lt
  • Paskambinti telefonu +370 349 66037.

Gauta informacija bus laikoma konfidenciali.

Pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai apie žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką galite šiais būdais:

  • stt.lt, palikdami žinutę interneto tinklalapyje;
  • atsiųsdami žinutę adresu: pranesk@stt.lt;
  • 24/7 karštąja linija +370 5 266 3333;
  • mobiliąja programėle „Pranešk STT“;
  • atvykę į STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyrių, STT Kauno valdybą;
  • atsiųsdami pranešimą paštu STT struktūriniams padaliniams.

Pateikiant informaciją svarbu nurodyti: 1) konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes; 2) asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą; 3) ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas; 4) savo vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis. Asmuo, jei tai įmanoma, prie pranešimo prideda rašytinius ar kitus turimus duomenis apie pažeidimą.

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsniu, viešojo sektoriaus subjekto darbuotojas apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė, daro ar rengiasi padaryti jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai (artimųjų giminaičių ir šeimos narių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso II skyriuje), privalo pranešti Lietuvos Respublikos prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų tarnybai arba kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai, jeigu jis gavo duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad buvo padaryta, daroma ši veika ar rengiamasi ją padaryti, ir jeigu teisės aktuose nėra nustatytų praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų. Pranešimas apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką turi būti pateikiamas per įmanomai trumpiausią laiką nuo sužinojimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką momento.

Šiuo tikslu Specialiųjų tyrimų tarnyba parengė ATMINTINĘ, kuria siekiama aiškiai ir suprantamai išdėstyti pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarką. 

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio –  priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Skip to content