Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Lakštingalėlė“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

 

Asmuo turi teisę:

 • Susipažinti ir gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti sunaikinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
 • Perkelti savo duomenis;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė“ paskirtas atsakingas asmuo už duomenų apsaugą yra raštvedė Vilma Ivanovienė.

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu, Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo šias užduotis:

 • informuoja duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal šį reglamentą ir kitus Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais;
 • stebi, kaip laikomasi šio reglamento, kitų Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;
 • paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal 35 straipsnį;
 • bendradarbiauja su priežiūros institucija;
 • atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.

 

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

 Asmuo, dėl jo asmens duomenų pažeidimo ar detalesnės informacijos, gali kreiptis į Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė“ įgaliotą asmenį atsakingą už duomenų apsaugą –  raštvedę Vilmą Ivanovienę, el. p. info@lakstingalele.lt, tel.  (8-349) 66037.

Jeigu asmuo nesutinka su Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė“ įgalioto asmens atsakingo už duomenų apsaugą atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI),  L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

 

Skip to content