Menu Close

Informacija

Informuojame, kad nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka http://(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/03819db4675511ecb2fe9975f8a9e52e) įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos.

Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina  metai. Socialinę riziką patiriančiam vaikui priešmokyklinis ugdymas užtikrinamas Švietimo, mokslo ir sporto ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus

Skip to content